Serdecznie witamy na oficjalnej stronie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy.


Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy to instytucja – placówka, która została stworzona dla młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz fizyczną.

W warsztacie osoby niepełnosprawne pokazują, że potrafią i chcą tworzyć. Terapia przez pracę daje im poczucie bycia potrzebnym, umożliwia realizację własnych pasji i umiejętności. Warsztat to również możliwość pełnienia różnych ról społecznych i wnoszenia własnego wkładu w życie lokalnej społeczności. Uczestnictwo w warsztatach to dla osób niepełnosprawnych możliwość wyrażania siebie poprzez różne formy aktywności: śpiew, taniec, rysunek, prace ręczne, prace graficzne, kulinarne i wiele innych, w których czują się dobrze, swobodnie, bezpiecznie i twórczo. Terapia społeczna oraz aktywizacja zawodowa, pozwalają osobom uczęszczającym na warsztaty wyzwolić się ze swojej niepełnosprawności oraz uciec od monotonii czterech ścian w zaczarowany świat, jaki niesie ze sobą każdy dzień spędzony wspólnie z przyjaciółmi.

Oto drugi człowiek przede mną Panie

Muszę patrzeć na jego „ja”

ponad sympatię lub antypatię do niego

ponad moje przekonania i jego przekonania

ponad moją uwagę i jego bezsilność

Muszę nie pozwolić być wobec mnie takim, jakim

jest w swym wnętrzu

nie zaś zmuszać go do ataku

do defensywy

do grania komedii

Muszę go szanować mimo, że jest taki inny

I zrobić mu miejsce w swoim świecie (…)

 

Michale Quoist

Siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy
Siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy

Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy, mieści się na ulicy Braci Kobylański 26. Rozpoczął swoją działalność 15 grudnia 2005 roku. Jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się w wieku produkcyjnym ze wskazaniami do terapii zajęciowej, zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy. Rada Gminy i Miasta Drzewica jednogłośnie głosowała za utworzeniem tej placówki i dnia 13 października 2005r powstała uchwała w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej i zatwierdzeniu jej statutu. Wtedy rozpoczęły się intensywne przygotowania. Okazały się one skuteczne, gdyż 15 grudnia 2005r. Warsztat Terapii Zajęciowej zainaugurował swoje funkcjonowanie. WTZ w Drzewicy jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy i działa na podstawie aktów prawnych dotyczących WTZ, takich jak:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawnie WTZ;
 • Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.;
 • Umowy zawartej pomiędzy powiatem Opoczyńskim a Gminą Drzewica z dnia 15 listopada 2005r. o finansowaniu i działalności WTZ;
 • Uchwały XXXI/169/2005 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 13 października 2005r.

Bycie niepełnosprawnym oznacza nieustanna konfrontację z problemami w codziennym funkcjonowaniu w rodzinie, w pracy, w urzędzie, na ulicy.Bycie niepełnosprawnym to częste zmaganie się z życiem w izolacji i na marginesie społeczeństwa. To napotykanie barier.

 

A. Ostrowska, J. Sikorska

Osoby, które chcą zostać uczestnikami WTZ muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności oraz uwidocznione w nim wskazania do uczestnictwa w warsztatach terapii. Wiek osoby zgłaszającej chęć udziału w zajęciach musi mieścić się w granicach wieku produkcyjnego, tj. do 60 lat w przypadku kobiet i do 65 lat w przypadku mężczyzn. Dolna granica wieku to 18 lat, gdyż do tego wieku istnieje obowiązek nauki w szkole.

W WTZ w Drzewicy terapią objętych jest 25 osób niepełnosprawnych z terenu gminy i miasta Drzewica, Uczestnicy mieszkający poza terenem gminy dowożeni są na zajęcia specjalnym busem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Transport pokrywany jest ze środków warsztatu.

Celem Warsztatu utworzonego w Drzewicy jest rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu ruchu, upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną - poprzez pomoc w osiągnięciu przez uczestnika warsztatu poziomu wyższego niż ten, jaki ustalono przed rehabilitacją tj. tak wysokiego, jak pozwalają na to jego indywidualne cechy psychiczne i somatyczne, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych metod i środków oddziaływania. Najważniejszym zadaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest prowadzenie procesu rehabilitacji uczestników tak, by osiągnęli możliwie najlepszy stopień przystosowania do pracy i życia społecznego.

W rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu ruchu są brane pod uwagę ich specyficzne trudności psychofizyczne i potrzeby życiowe, które można podzielić na trzy grupy:

 1. Potrzeby związane ze sprawną funkcją ruchową
 2. Potrzeby o charakterze psychicznym, takie jak potrzeba niezależności od innych osób
 3. Potrzeby społeczne:
 • Potrzeba sympatii, doznawania i świadczenia uczuć sympatii i miłości,
 • Potrzeba akceptacji, czucia się docenionym, cenionym i szanowanym,
 • Potrzeba należenia do grupy.

Poszczególne grupy wyżej wymienionych potrzeb życiowych wyznaczają cele rehabilitacyjne osób z dysfunkcją ruchu w warsztatach. W rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową, psychiczną brane są pod uwagę ich specyficzne trudności w komunikowaniu się z otoczeniem i zabezpieczeniu potrzeb życiowych zahamowanych przez niepełnosprawność.

Realizacja tych celów odbywa się poprzez:

 • Poprawę sprawności ruchowej, a przez to uzyskanie niezależności w zaspokojeniu potrzeb życiowych - ubieranie się, mycie, jedzenie itp.
 • Szeroko zakrojoną rehabilitację terapeutyczno - psychologiczną,
 • Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, kształtowanie celowego i skutecznego komunikowania się w sposób prawidłowy w stosunku do innych ludzi,
 • Opanowanie czynności przysposabiających do pracy,
 • Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej, bądź szkolenia zawodowego.

W warsztacie terapii zajęciowej w Drzewicy zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są zgodnie i indywidualnym programem rehabilitacji przygotowanym dla każdego uczestnika przez radę programową. Program taki określa w szczególności formy terapii oraz ich techniczne i organizacyjne dostosowanie do sprawności psychofizycznej uczestnika, przewidywany zakres terapii, zakres i metody nauki zaradności osobistej, formy współpracy z rodziną lub opiekunami. Rada programowa składa się z pracowników zatrudnionych w tej placówce są to specjaliści do spraw rehabilitacji i rewalidacji, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog oraz kierownik placówki. Rada programowa opracowuje corocznie indywidualne programy rehabilitacji dla każdego uczestnika warsztatu i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich realizację. Natomiast raz na pół roku zbiera się i dokonuje okresowej – kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji. Kompleksowa ocena dokonywana jest na podstawie oceny:

 • Stopnia zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego;
 • Umiejętności interpersonalnych, komunikowania się i współpracy w grupie;
 • Stopnia opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej oraz sfery emocjonalno – motywacyjnej.